Patnubay Sa Misa header.  Nobyembre 8, 1998.

 
Image of Christ rising from the cross.  
Ang Diyos ng mga buhay.

Para sa isang Kristiyano ang kamatayan ay hindi nanga-ngahulugan ng katapusan ng
kanyang kasaysayan o ng kanyang buhay, sa halip ito ay naghahatid sa kanya sa pinto ng walang hanggang buhay. Yaong lang mga nag'ing tapat sa Panginoon sa kanilang buhay sa mundong ito ang magkaka- mit ng pagpapalang makapiling ang mapagmahal na Diyos, ang Diyos ng mga buhay, sa kanyang kahariang tigib ng kaluwalhatian at kaligayahan.

 
 
Pambungad Sim 88:2
D'yos ko, ako'y iyong dinggin
pakinggan sa pagdalangin
tulungan sa aking daing.
Pandinig mo ay ikiling sa
pagluhog ko't paghiling.

PASIMULA

Pagbati
Sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo.
B- Amen.
P- Ang pagpapala ng ating
Panginoong Hesukristo, ang
pag-ibig ng Diyos Ama, at ang
pakikipagkaisa ng Espiritu
Santo nawa'y sumainyong
lahat.
B- At sumainyo rin.

Pagsisisi
P- Atin ngayong kilalanin sa
harap ng Panginoon ang lahat
ng ating mga pagkukulang at
kasalanang nagawa laban sa
kanya at sa ating kapwa.
Humingi tayo ng kanyang
kapatawaran at awa. (Tuinigil
sandali)

  P- Panginoong Hesus, ikaw ang
nagkaloob sa amin ng buhay sa
pamamagitan ng iyong
kamatayan sa krus: Panginoon,
kaawaan mo kami.
B- Panginoon, kaawaan mo
kami.
P- Panginoong Hesus, ikaw ang
Mabuting Pastol na nag-aakay
sa amin sa landas ng buhay
tungo sa iyong kaharian: Kristo,
kaawaan mo kami.
B- Kristo, kaawaan mo kami.
P- Panginoong Hesus, ikaw ang
sasalubong sa amin sa pinto ng
iyong kaharian at itatanghal
kaming pinagpala: Panginoon,
kaawaan mo kami.
B- Panginoon, kaawaan mo
kami.
P- Kaawaan tayo ng
makapangyarihang Diyos,
patawarin tayo sa ating mga
kasalanan, at patnubayan tayo
sa buhay na walang hanggan.
B- Amen.

Papuri
B- Papuri sa Diyos sa
kaitaasan at sa lupa'y

  kapayapaan sa mga taong
kinalulugdan niya. Pinupuri ka
nainin, dinarangal ka namin,
sinasamba ka namin, ipinag-
bubunyi ka namin, pinasa-
salamatan ka namin dahil
sa dakila mong angking
kapurihan. Panginoong Diyos,
Hari ng langit Diyos Amang
makapangyarihan sa lahat.
Panginoong Hesukristo,
Bugtong na Anak. Pangi-
noong Diyos, Kordero ng
Diyos^Anak ng Ama, Ikaw na
nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan, maawa ka sa
amin. Ikaw na nag-aalis ng
mga kasalanan ng sanlibutan,
tanggapin mo ang aming
kahilingan. Ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama, maawa ka
sa amin. Sapagkat ikaw
lamang ang banal, ikaw
lamang ang Panginoon, ikaw
lamang 0 Hesukristo, ang
Kataas-taasan, kasama ng
Espiritu Santo sa kadakilaan
ng Diyos Ama. Amen.