Isang patalastas

Republika ng Pilipinas
LALAWIGAN NG ZAMBALES
Bayan ng Candelaria

PATALASTAS

Nais pong ipabatid ng Tanggapang ito sa lahat ng nagmamay-ari o tagapamahala ng mga ari-ariang di natitinag ( Real Properties ) dito sa lalawigan ng Zambales, batay sa itinakda ng Seksiyon 235 at 250 ng Republic Act 7160 0 Local Government Code of 1991 at sa bisa ng Provincial Revenue Ordinance No. 93-16, serye ng 1993, ang isang porsivento (1) na Basic Real Property Tax at ang karagdagang isang porsiyento (1) para sa Special Education Fund (SEF) ay maaring bayaran sa apat (4) iia hulog ng walang multa sa mga sumusunod na petsa:

Unang Hulog ------- Ika-2 ng Enero hanggang ika-31 ng SVIarso
Ikalawang Hulog ------- Ika-1 ng Abri! hanggang ika-30 ng Hunyo
Ikatlong Hulog ------- Ika-1 ng Huiyo hanggang ika-30 ng Setyembre
ikaapat na Hulog ------- Ika-1 ng Oktubre hanggang ika-31 ng Disyembre

Ipinababatid din po sa lahat na ang pagbabayad ng buwis sa takdang araw ay may kaukulang diskuwento o bawas sa bayad na umaabot ng sampung porsiyento (10%) hanggang dalawampung porsivento (20%). Samantala, ang hindi nakapagbayad sa takdang araw ay may multa na dalawang (2%) porsiyento bawat buwan na hinds hihigit sa 36 na buwan.

Maraming salamat po sa inyong pakikiisa tungo sa kaunlaran ng ating lalawigan.

EUGENIA FE H. GARCIA
Pambayang Ingat-Yaman ico

VIRGILIO E. ABATA
Paniaiawigaiig Ingat-Yaman